Personální agenda

3) Personální agenda

 

Název agendy

Personální agenda

Účel zpracování

 • personální agenda – evidence zaměstnanců,
 • mzdová agenda – výpočet a výplata mezd,

Kdo zpracovává

Personalisté – kmenoví zaměstnanci ASPO,

Lokální manažeři – kmenoví zaměstnanci ASPO,

Mzdové účetní – kmenoví zaměstnanci ASPO,

Manažeři ASPO – kmenoví zaměstnanci ASPO,

Výrobce vstupních karet – externí zpracovatel.

Subjekt údajů, jehož osobní údaje se zpracovávají

Zaměstnanci ASPO

Osobní údaje, které se zpracovávají

 • jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého bydliště, RČ (identifikace osoby – plnění legislativních povinností),
 • zdravotní pojišťovna (plnění legislativních povinností),
 • ZPS, TZP (statistické účely),
 • zdravotní způsobilost a identifikace lékaře vystavujícího zdravotní posudek (plnění legislativních povinností),
 • adresa přechodného bydliště, telefon – nepovinné (oprávněný zájem pro komunikaci – zejména s ohledem na subjekt údajů),
 • kontakt na blízkou osobu – nepovinné (pro případ nenadálé události, oprávněný zájem),
 • vzdělání a kvalifikace (zařazení do platové třídy a stupně) včetně kopií dokladů o dosaženém vzdělání a certifikátů prokazujících dosažení odbornosti (plnění legislativních povinností),
 • průběh dosavadního zaměstnání (poslední potvrzení o zaměstnání – plnění legislativních povinností),
 • informace o důchodu (druh, od kdy, plnění legislativních povinností),
 • srážky ze mzdy (jaké, kolik, plnění legislativních povinností),
 • ČP nahrazující výpis z evidence Rejstříku trestů (oprávněný zájem pro vybrané pozice),
 • bankovní ústav a číslo účtu (plnění legislativních povinností),
 • podpis zaměstnance (uzavření smlouvy),
 • identifikace vyživovaných osob (jméno, příjmení, RČ, pouze v případě uplatnění daňových odpočtů, plnění legislativních povinností),
 • platový tarif (třída, stupeň, plnění legislativních povinností).

Všechny dokumenty personální agendy obsahují nějakou sadu výše uvedených údajů. Primárními dokumenty jsou pracovní smlouva, osobní dotazník a posudek zdravotní způsobilosti, ostatní dokumenty jsou identifikovány podle právní závaznosti buď jménem, příjmením, datem narození a podpisem, nebo pouze jménem a příjmením případně osobním číslem.

Právní titul a právní úprava

Plnění legislativních povinností:

 • Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů,
 • Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení,
 • Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění,
 • Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění,
 • Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění,
 • Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
 • Zákon č. 280/2009 Sb. daňový řád.

Oprávněný zájem – zpracování kontaktních informací a informací o blízkých osobách.

Popis, jak je subjekt údajů informován o zpracování

Informačním textem na formulářích osobního dotazníku a posudku zdravotní způsobilosti, ustanovením o ochraně osobních údajů v pracovní smlouvě obsahujícím popis účelu zpracování vyžadovaných osobních údajů a informaci o zpracovatelích osobních údajů (zejména o externí společnosti zajišťující výrobu zaměstnanecké karty) a právech subjektu spojených s ochranou osobních údajů.

Způsob zpracování (papírově, elektronicky)

Elektronicky – personální a mzdový informační systém ABRA GEN.

Papírově – personální spis veden na personálním oddělení.

Způsob uložení (kartotéka, informační systém – název)

Informační systém ABRA GEN – šifrovaná databáze.

Příruční spisovna personálního oddělení – uzamykatelná skříň v uzamykatelné kanceláři.

Využití zpracovatele údajů (ano/ne)

ANO

 • externí společnost zajišťující výrobu vstupních karet,
 • poskytovatel zdravotnických služeb.

Příjemce údajů

Česká správa sociálního zabezpečení,

Zdravotní pojišťovny zaměstnanců,

Finanční správa.

Předání do zahraničí (ano/ne)

NE

Přístupová oprávnění

K listinným personálním spisům výhradně personalisté,

k datům v IS ABRA GEN personalisté, mzdové účetní a manažerské pozice.

Popis opatření k zajištění požadované ochrany osobních údajů

Údaje zpracovávané v elektronické podobě:

 • sdílené úložiště – řízená přístupová oprávnění pouze pro personalisty a vyšší management společnosti, přidělovaná dle nastavené role v organizaci,
 • informační systém ABRA GEN – přístupnost pouze pro personalisty a mzdové účetní, systém je zajištěn přihlašovacími údaji unikátními na konkrétní osoby – neexistují sdílené účty.

Údaje zpracovávané v listinné podobě:

 • ukládány výhradně v uzamykatelné skříni v uzamykatelné kanceláři personalistů,
 • organizačně zajištěno pravidlo „čistého stolu“.

Doba uchování dle Spisového a skartačního řádu

Po dobu 10 let od ukončení pracovního poměru uchovávány v příruční spisovně personálního oddělení v uzamykatelné skříni a následně archivováno v souladu s platnou legislativou.