Centralizované zadávání

Základní informace o systému centralizovaného zadávání

Centralizovaným zadáváním je postup zadávání veřejné zakázky dle ustanovení § 9 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v platném znění, kdy centrální zadavatel
(AS-PO) provádí zadávací řízení a zadává veřejnou zakázku na dodávky, služby či stavební práce v souladu s Resortními pravidly Ministerstva obrany o centralizovaném zadávání veřejných zakázek a Pokynem zřizovatele k realizaci systému centralizovaného zadávání v rámci činnosti příspěvkových organizací a samostatných organizačních složek státu Ministerstva obrany na účet pověřujících zadavatelů a uzavírá rámcovou či jinou smlouvu.
Záměr Centralizovaného zadávání byl přijat usnesením vlády České republiky č. 563 ze dne 20. července 2011 k resortním systémům centralizovaného zadávání veřejných zakázek ústředních orgánů státní správy a usnesení vlády České republiky č. 930 ze dne 14. prosince 2011.

Přínosy
Mezi hlavní efekty, které s sebou centralizované zadávání přináší, patří především úspory z většího rozsahu získaného agregací komodit za zvolené časové období za vhodný organizační celek (posílení principu hospodárnosti). Dalším přínosem je zvýšení odbornosti pracovní síly dané centralizací znalostí, optimalizace kapacit, snížení počtu pracovníků vykonávajících zadavatelskou činnost (posílení principu efektivnosti) a v neposlední řadě omezení možnosti korupčního jednání díky získání většího přehledu o prováděných nákupech.

AS-PO – Centrální zadavatel pro následující organizace:

 

Pravidla společného nákupu

 

Smlouvy