Úsek technický

Informace pro odběratele našich produktů – cenové kalkulace

Informace pro odběratele - obec Hlavenec

INFORMACE PROVOZOVATELE KANALIZACE V OBCI HLAVENEC

Sídlo provozovatele: AS-PO, Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 – Dejvice

Kde nás najdete: metrem trasa “A” do stanice Dejvická, dále tramvají číslo 2 a 8 směr Podbaba až na konečnou, vchod vedle restaurace “Pod Juliskou”

Úřední hodiny: Středa 7:00 – 17:00 hodin, ostatní dny – po telefonické domluvě
oddělení předpisu nájemného a pohledávek – Jiřina Kubincová, tel. 973 204 065, jirina.kubincova@as-po.cz

Hlášení poruch: oddělení provozu – Ing. Tomáš Jech – tel. 602 280 919, tomas.jech@as-po.cz
Martin Tauš – tel. 602 106 086, martin.taus@as-po.cz
Milan Havelka – tel. 606 387 375
v mimopracovní době – tel. 724 881 381

Dokument v PDF zde.

Tvorba ceny tepelné energie

Energetický regulační úřad (dále jen „ERÚ“) podle zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České Republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně  některých zákonů (energetický zákon) ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, vydává cenové rozhodnutí k cenám tepelné energie.

Pro rok 2011  je platné Cenového rozhodnutí  Energetického regulačního úřadu č. 1/2010 ze dne 11. října 2010, k cenám tepelné energie.

Pro sjednání  cen tepelné energie stanovuje ERÚ pro dodavatele tepelné  energie následující podmínky: 

 ·   Ceny tepelné energie, kterou se rozumí energie tepla nebo chladu, se regulují způsobem věcného usměrňování cen. Do ceny tepelné energie lze v kalendářním roce promítnout pouze ekonomicky oprávněné náklady a daň z přidané hodnoty.
 ·   Ekonomicky oprávněnými náklady v ceně tepelné energie jsou veškeré ekonomicky oprávněné náklady nezbytné pro výrobu a rozvod tepelné energie v kalendářním roce, které vycházejí z účetnictví dodavatele.

Tvorba ceny vodného a stočného

V oblasti cen pro vodné a cen pro stočné jsou platné tyto právní předpisy: 

 ·   Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu v platném znění
 ·   Vyhláška 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon ve znění pozdějších předpisů
 ·   Opatření obecné povahy: pravidla pro členění položek při výpočtu (kalkulaci) ceny pro vodné a stočné včetně struktury jednotlivých položek
 ·   Zákon o č. 526/1990 Sb., o cenách
 ·   Vyhláška č. 580/1990 Sb., kterou se provádí zákon o cenách
 ·   Výměr každoročně vydávaný a zveřejňovaný Ministerstvem financí ČR v Cenovém věstníku – Pro rok 2011 je platný výměr MF č. 01/2011

Základní  podmínka pro ceny vodného a stočného:

·   Pitná voda a odpadní voda je zařazena do seznamu zboží, u něhož se uplatňují věcně usměrňované ceny. Do takto regulované ceny lze promítnou pouze ekonomicky oprávněné náklady doložitelné z účetnictví a daň z přidané hodnoty.