Správa kotelen a vodohospodářských zařízení

4) Správa kotelen a vodohospodářských zařízení

 

Název agendy

Správa kotelen a vodohospodářských zařízení

Účel zpracování

 • Evidence smluvních vztahů k dodávkám tepla
 • Evidence smluvních vztahů k vodnému a stočnému

Kdo zpracovává

Uživatelé systému FAMA – správci smluvních vztahů v oblasti tepla a vody – kmenoví zaměstnanci ASPO

Subjekt údajů, jehož osobní údaje se zpracovávají

Odběratelé tepla a vody:

 • občané České republiky,
  • smluvní klienti ASPO.

Osobní údaje, které se zpracovávají

 • jméno,
 • příjmení,
 • adresa trvalého bydliště,
 • datum narození – pro potřeby smlouvy – není dále evidováno v systému FAMA,
 • kontaktní telefon – nepovinný,
 • číslo účtu – pro účely bezhotovostních operací v rámci vyúčtování služeb.

Právní titul a právní úprava

Vyjma kontaktního telefonu a čísla účtu jsou údaje evidovány za účelem uzavření smlouvy v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Kontaktní telefon je nepovinný a jeho zpracování v ASPO je v zájmu subjektu údajů pro možnost operativního kontaktu ze strany poskytovatele služeb (ASPO).

Číslo účtu je evidováno pro účely bezhotovostního vypořádání plateb za poskytované služby – oprávněný zájem.

Popis, jak je subjekt údajů informován o zpracování

Ustanovením o ochraně osobních údajů ve smlouvě obsahujícím informace o zpracovateli, rozsahu zpracování (výčet údajů), účelu a době zpracování.

Způsob zpracování (papírově, elektronicky)

Elektronicky v systému FAMA.

V listinné podobě ve formě smlouvy.

Způsob uložení (kartotéka, informační systém – název)

Informační systém FAMA – databáze bez VIP přístupu.

Smlouvy jsou ukládány v uzamykatelných skříních v uzamykatelných kancelářích správců vodohospodářských zařízení a kotelen – příruční spisovny. Smluvní dokumentace neaktivních vztahů jsou archivovány v souladu s platnou legislativou.

Využití zpracovatele údajů (ano/ne)

NE

Příjemce údajů

NE

Předání do zahraničí (ano/ne)

NE

Přístupová oprávnění

Správce zařízení – kompletní informace o smluvních klientech v systému FAMA.

Popis opatření k zajištění požadované ochrany osobních údajů

Hierarchické nastavení přístupových oprávnění.

Doba uchování dle Spisového a skartačního řádu

V souladu s platnými legislativními předpisy.