Zpracování a ochrana Osobních údajů

Zpracování  a ochrana Osobních údajů

„V souladu s ustanovením čl.13 Nařízení EP a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „obecné Nařízení“) plní tímto správce svoji informační povinnost a s ohledem na osobní údaje získané, od subjektu údajů, elektronickou i písemnou  formou, včetně příloh poskytuje následující informace:“

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost Armádní Servisní, příspěvková organizace se sídlem Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 - Dejvice, IČ: 60460580, DIČ: CZ60460580 (dále jen „Správce“), jakožto správce osobních údajů, tímto informuje o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů touto společností, včetně rozsahu práv subjektu údajů souvisejících se zpracováním jejich osobních údajů.

Zpracování osobních údajů Správcem bude probíhat v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů a s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále „GDPR“).

Zpracování osobních údajů Správcem je prováděno v následujících činnostech:

1) Ubytovací služby – ubytování ve vojenských ubytovnách

2) Ubytovací služby – bytový fond

3) Personální agenda

4) Správa kotelen a vodohospodářských zařízení

 

Práva subjektu údajů dle GDPR:

1. Právo na přístup
Máte právo požadovat po AS-PO informace o tom, jaké Vaše osobní údaje zpracovává a odkud byly získány. Máte rovněž nárok na vydání kopie údajů, které o Vás AS-PO zpracovává. V případě opakovaných žádostí může být vydání kopie zpoplatněno.
 
2. Právo na opravu
V případě podezření, že zpracovávané údaje nejsou přesné, máte právo požádat AS-PO o opravu nebo doplnění Vašich osobních údajů. Podklady pro opravu musíte AS-PO poskytnout Vy.
 
3. Právo na výmaz
Máte právo požádat AS-PO o výmaz Vašich osobních údajů, pokud jsou zpracovávány protiprávně nebo na základě souhlasu, případně pokud již pominuly jiné (zákonné nebo smluvní) důvody pro jejich zpracování.
 
4. Právo na omezení zpracování
AS-PO je povinno omezit zpracování Vašich osobních údajů, pokud:
●   jsou osobní údaje nepřesné. V tom případě je omezení možné pouze po dobu, kdy AS-PO ověřuje jejich přesnost.
●   zpracování je protiprávní a subjekt údajů odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití;
●   správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt údajů je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
●   subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování.
 
5. Vznést námitku proti zpracování
Proti zpracování můžete vznést námitku v případě, že jsou osobní údaje zpracovávány pro účely přímého marketingu nebo na základě oprávněného zájmu. V tom případě je AS-PO povinno prověřit, zda jeho zájmy převažují nad zájmy na ochraně Vašich osobních údajů.

6. Právo na přenositelnost
Máte právo požádat AS-PO o vydání Vašich osobních údajů ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci v případě, že je zpracování prováděno automatizovaně a je založeno na souhlasu nebo smlouvě. Právo se týká pouze Vámi poskytnutých osobních údajů.
 
 
7. Právo žádat správce o vysvětlení a o odstranění vzniklého stavu.
V případě podezření, že zpracování osobních údajů je v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, máte právo požádat správce o vysvětlení a odstranění vzniklého stavu.

8. Právo podat stížnost u dozorového úřadu
Máte právo podat stížnost u dozorového úřadu v případě podezření, že Vaše osobní údaje nejsou zpracovávány v souladu s platnou legislativou.
Kontaktní údaje úřadu jsou:
Úřad pro ochranu osobních údajů
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7
Telefon: +420 234 665 111
E-mail: posta@uoou.c
z

 

Svá práva mohu uplatnit doručením žádosti na korespondenční adresu Správce, emailem gdpr@as-po.cz nebo datovou schránku ID: dugmkm6.

 

Návrat