VUZ Prostějov - rekonstrukce ubytovny (2019)

VUZ Prostějov - rekonstrukce ubytovny (2019)

Před rekonstrukcí


fotka


fotka


fotka


fotka

Po rekonstrukci


fotka


fotka


fotka


fotka


fotka


fotka


fotka


fotka