Chotyně, Grabštejn

Chotyně, Grabštejn

V této lokalitě provozujme čerpací stanici a čistírnu odpadních vod sloužící pro objekt Ministerstva obrany a zároveň zajišťujeme dodávku pitné vody a odvádění a čištění odpadních vod pro jiný státní subjekt. 
Hlášení poruch a havárií
telefonní číslo:  720 991 566 (od 7:00 – do 15:30), 724 881 381 (mimo pracovní dobu)
Kontaktní adresa
Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 - Dejvice

 

Další informace

Vodné
je úplatou za pitnou vodu dodanou v určitém množství za určitou dobu a služby spojené s jejím dodáním. Právo na vodné vzniká vtokem vody do vodovodního potrubí napojeného bezprostředně za fakturačním měřidlem.

Stočné
je cenou za odvedení odpadní vody kanalizací na čistírnu odpadních vod, její vyčištění na kvalitu stanovenou vodoprávní legislativou a odvoz a uložení hrubých nečistot včetně upravených čistírenských kalů a jejich likvidaci.
Právo na stočné vzniká okamžikem vtoku odpadních vod do kanalizace. Tyto služby musí být zajištěny nepřetržitě po celých 24 hodině denně.


Způsob stanovení cen vodného a stočného
je přísně podřízen kalkulaci stanoveném v Cenovém věstníku ministerstva financí ČR pro každý kalendářní rok. Jsou to tedy ceny věcně usměrňované státem.
Kontrolu nad dodržováním kalkulačního vzorce provádí stát prostřednictvím finančních ředitelství příslušného kraje.

Výše vodného a stočného
se účtuje dle množství proteklé vody fakturačním vodoměrem. Odečty fakturačních vodoměrů provádí náš příslušný technický pracovník ve smluvně stanovených cyklech.

Ceník

Ceník platný od 1.1.2020 (pdf)

Ceník platný od 1.1.2021 (pdf)

Ceník platný od 1.1.2022 (pdf)

Ceník platný od 1.1.2023 (pdf)

<- zpět na seznam lokalit