Žádosti

Žádosti o informace, Opravné prostředky

Jak podat žádost o informaci? 

Každá fyzická i právnická osoba může žádat o informaaci ústně nebo písemně, faxem nebo elektronickou poštou. Dotaz musí být jasně formulován, aby bylo zcela zřejmé, jaká informace je požaadována. 

Žádost podejte:  prostřednictvím webových stránek www.as-po.cz/odpovedi, prostřednictvím pošty nebo e-mailem.

Co můžete žádat? A co se nedozvíte?

Jsme povinni poskytnout všechny informace vztahující se k  samostatné i přenesené působnosti s výjimkou

 

Skutečnosti a údaje, o nichž se informace neposkytují.

 • požadovaná informace je podle zákona č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností, ve znění pozdějších předpisů, označena za utajovanou skutečnost,
 • informace vypovídající o osobnosti a soukromí fyzických osob,
 • informace, které jsou označeny za obchodní tajemství při zachování informační
 • povinnosti podle ustanovení § 9 odst. 2 zákona,
 • informace o majetkových poměrech fyzických a právnických osob zjištěných v souvislosti s působností AS-PO, včetně personálních a mzdových údajů konkrétních zaměstnanců,
 • informace o všech vnitřních předpisech a pokynech AS-PO s výjimkou Pracovního řádu, který je podle ustanovení § 82 zákoníku práce veřejně přístupným dokumentem,
 • nová informace, která vznikla při přípravě rozhodnutí a to do doby, kdy se příprava ukončí rozhodnutím,
 • informace zveřejňované na základě zvláštního zákona v předem stanovených pravidelných obdobích,
 • informace požívající ochrany duševního vlastnictví podle zvláštního předpisu,

 Informace, které svým charakterem nenaplňují definici podle zákona.

Jedná se o běžně vykonávanou agendu, informace právnickým a fyzickým osobám o stavu vyřizování jejich záležitostí, odpovědi na běžné dotazy, stížnosti atp. 

Jak se poskytuje informace?

Písemně nebo ústně, odkazem na zveřejnění v novinách, oficiálních internetových stránkách, e-mailem nebo vyvěšením na úředních deskách. Dotaz lze vyřídit také umožněním nahlédnutí do spisů, včetně pořízení kopií. Jenom žádost podaná písemně je však schopna zahájit správní řízení!

Kdy můžete čekat odpověď?

Ihned nebo písemně nejpozději do 15 dnů od přijetí podání nebo od upřesnění žádosti. Tuto lhůtu lze ze závažných důvodů (nutnost vyhledávání údajů v archívech, kompletování dat…) ještě maximálně o 10 dnů prodloužit.

Nejste spokojen s odpovědí?

Nedostanete-li odpověď nebo nejste-li s písemnou odpovědí na Váš dotaz spokojen, máte do 15 dnů ode dne kdy uplynula lhůta pro podání informace, nebo od doručení rozhodnutí, možnost podat odvolání prostřednictvím pošty , e-mailem nebo prostřednictvím Webových stránek www.as-po.cz Do 15 dnů od předložení odvolání rozhodnou. Proti jejich rozhodnutí už se nelze odvolat.  

Výňatky ze zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím:

 

§ 15 

Rozhodnutí o odmítnutí žádosti

(1) Pokud povinný subjekt žádosti, byť i jen zčásti, nevyhoví, vydá ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, popřípadě o odmítnutí části žádosti (dále jen "rozhodnutí o odmítnutí žádosti"), s výjimkou případů, kdy se žádost odloží.

 (2) Pokud nebylo žádosti vyhověno z důvodů ochrany obchodního tajemství podle § 9 nebo ochrany práv třetích osob k předmětu práva autorského podle § 11 odst. 2 písm. c), musí být v odůvodnění rozhodnutí uvedeno, kdo vykonává právo k tomuto obchodnímu tajemství nebo kdo vykonává majetková práva k tomuto předmětu ochrany práva autorského, je-li tato osoba povinnému subjektu známa.

 

§ 16

Odvolání

(1) Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání.

(2) Povinný subjekt předloží odvolání spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení odvolání.

(3) Nadřízený orgán rozhodne o odvolání do 15 dnů ode dne předložení odvolání povinným subjektem. Lhůta pro rozhodnutí o rozkladu je 15 pracovních dnů ode dne doručení rozkladu povinnému subjektu. Lhůtu nelze prodloužit.

(4) Při soudním přezkumu rozhodnutí o odvolání na základě žaloby podle zvláštního právního předpisu soud přezkoumá, zda jsou dány důvody pro odmítnutí žádosti. Nejsou-li žádné důvody pro odmítnutí žádosti, soud zruší rozhodnutí o odvolání a rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti a povinnému subjektu nařídí požadované informace poskytnout.

 

§ 16a

Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace

(1) Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace (dále jen "stížnost") může podat žadatel,

a) který nesouhlasí s vyřízením žádosti způsobem uvedeným v § 6,

b) kterému po uplynutí lhůty podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7 nebyla poskytnuta informace nebo předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti,

c) kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, nebo

d) který nesouhlasí s výší úhrady sdělené podle § 17 odst. 3 nebo s výší odměny podle § 14a odst. 2, požadovanými v souvislosti s poskytováním informací.

(2) Stížnost lze podat písemně nebo ústně; je-li stížnost podána ústně a nelze-li ji ihned vyřídit, sepíše o ní povinný subjekt písemný záznam.

(3) Stížnost se podává u povinného subjektu, a to do 30 dnů ode dne

a) doručení sdělení podle § 6, § 14 odst. 5 písm. c) nebo § 17 odst. 3,

b) uplynutí lhůty pro poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7.

(4) O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán.

(5) Povinný subjekt předloží stížnost spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu do 7 dnů ode dne, kdy mu stížnost došla, pokud v této lhůtě stížnosti sám zcela nevyhoví tím, že poskytne požadovanou informaci nebo konečnou licenční nabídku, nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti.

(6) Nadřízený orgán při rozhodování o stížnosti podle odstavce 1 písm. a), b) nebo c) přezkoumá postup povinného subjektu a rozhodne tak, že

a) postup povinného subjektu potvrdí,

b) povinnému subjektu přikáže, aby ve stanovené lhůtě, která nesmí být delší než 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí nadřízeného orgánu, žádost vyřídil, případně předložil žadateli konečnou licenční nabídku, nebo

c) usnesením věc převezme a informaci poskytne sám nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti; tento postup nelze použít vůči orgánům územních samosprávných celků při výkonu samostatné působnosti.

(7) Nadřízený orgán při rozhodování o stížnosti podle odstavce 1 písm. d) přezkoumá postup povinného subjektu a rozhodne tak, že

a) výši úhrady nebo odměny potvrdí,

b) výši úhrady nebo odměny sníží; tento postup nelze použít vůči orgánům územních samosprávných celků při výkonu samostatné působnosti, nebo

c) povinnému subjektu přikáže, aby ve stanovené lhůtě, která nesmí být delší než 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí nadřízeného orgánu, zjednal nápravu, jde-li o úhradu nebo odměnu za poskytnutí informace územním samosprávným celkem v samostatné působnosti.

(8) Nadřízený orgán o stížnosti rozhodne do 15 dnů ode dne, kdy mu byla předložena.

(9) Rozhodnutí podle odstavců 6 a 7 se oznamuje žadateli a povinnému subjektu. Proti rozhodnutí vydanému podle odstavců 6 a 7 se nelze odvolat. Jde-li však o rozhodnutí podle odstavce 6 písm. c), nelze se odvolat pouze v případě, kdy rozhodl nadřízený orgán určený podle § 178 odst. 2 věty poslední správního řádu nebo podle § 20 odst. 5 tohoto zákona.

(10) Je-li poskytnuta informace podle odstavce 6 písm. c), žadatel může ve smyslu odstavce 1 písm. a) nebo c) postupovat obdobně.

 

(11)  Sazebník úhrad nákladů:

Věcné náklady spojené s vytištěním informace, pořízením kopie nebo záznamu informace

a zasláním informace žadateli zahrnují:

 • za pořízení jednostranné kopie formátu A4 – 1,5 Kč
 • za pořízení oboustranné kopie formátu A4 – 2,- Kč
 • za 1 ks CD, pokud tuto formu vyžaduje žadatel – 6,- Kč
 • za 1 ks DVD (4,7 GB), pokud tuto formu vyžaduje žadatel – 8,- Kč
 • náklady spojené s odesláním - dle aktuálního ceníku poštovních služeb.

Pokud se jedná o informaci, jejíž poskytnutí je časově náročné (tzn. více jak půl hodiny), zaplatí žadatel náklady ve výši 100,- Kč za každou započatou půlhodinu práce odborného referenta.

Směrnice ředitele č. 5 /2009 k poskytování informací

 

Hrazení nákladů:

 • AS-PO není oprávněn požadovat úhradu za poskytnutí těch informací, na něž se vztahuje informační povinnost.
 • Hrazení nákladů na poskytnutí informace podle Sazebníku úhrad je požadováno jen tehdy, přesáhnou-li 100,- Kč bez poštovného.
 • Informace bude vydána až po prokazatelné úhradě požadovaných nákladů.

Hrazení nákladů za poskytovanou informaci je možné následovně:

 • osobně v pokladně AS-PO,
 • složenkou,
 • zasláním na doručenku.
 • převodem na účet ČNB pobočka Praha, č. ú.: 30523881/0710, variabilní symbol: u fyzických osob rodné číslo, u právnických osob IČ

Překročí-li náklady za poskytnutou informaci bez poštovného 300,- Kč, obrátí se příjemce na žadatele s dotazem, zdali souhlasí s odhadovanou cenou. Pokud žadatel nesouhlasí nebo ve stanoveném termínu neodpoví, žádost se odkládá. Překročí-li odhadované náklady za požadovanou informaci částku 1 000,- Kč, může AS-PO podmínit vydání informace zaplacením zálohy. Skutečná cena za přípravu informace nesmí překračovat cenu odhadovanou o více než 20%.

Návrat